hangi meslek hangi özellikleri taşır ?

İŞLETMECİ

TANIM 

Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER

-    İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,
-   
İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,
-  
İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,
-  
İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,
-   Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

-        Bilgisayarlar,
-      Basılı veya yazılı dokümanlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletmeci olmak isteyenlerin;

-        
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
-        
Sayısal düşünme yeteneğine,
-        
Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
-        
İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
-        
Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yeteneğine,
-        
Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,
-        
Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
-        
Matematik ve sosyal bilimlere ilgili,
-        
Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
-         Zamanı iyi kullanabilen

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (fabrikalar, bankalar, çeşitli firmalar). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri, vergi daireleri personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

-     Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.
-    Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya işletme ve iktisat fakültelerinin "İşletme" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlgili bölüme,liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan alarak girilebilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, İşletme Yönetimi, Genel İktisat, Matematik,  Ticaret Hukuku, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası, İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Araştırma Yöntemleri, Uluslararası İşletmecilik, Kooperatifçilik gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

      İşletme öğrenimini tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar ve işletmeci unvanı ile çalışırlar. Lisanstan sonra bir lisans öğrenimine dayalı en az iki yarı yıl süren master eğitimi yapabilirler. Master’dan sonra da en az dört yarı yıllık programı  kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir öğretimden sonra doktora eğitimi yapabilirler.

-         Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

BENZER MESLEKLER: İşletme mühendisliği, iktisatçılık, maliyecilik, çalışma ekonomistliği, yöneticilik, mali müşavirlik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-      Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen kredi ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir.
-     Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışanlar göreve ilk başlayışta normal olarak derecelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, kişisel başarılar (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır. 

 

GIDA MÜHENDİSİ

TANIM 

Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden, standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.
GÖREVLER
·    Gıdaların işlenmesi, saklanması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda araştırma yapar,
·    Üretim sırasında çıkabilecek sorunları giderir, işlemlerin aksamadan devamını sağlar,
·    En az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar,
·    Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.
KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER
-      Tartı ve ölçüm aletleri,
-      Laboratuar aletleri,
-      Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,
-      Bilgisayar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda mühendisi olmak isteyenlerin;
-       Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
-       Fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı,
-       İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
-       Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gıda mühendisleri, fabrika, atölye, depo vb. gıda ürünlerinin bulunduğu yerlerde kontrol işlemlerini yaparlar. Ortam sakin ve temizdir. Üretim çalışmaları sırasında ise gürültülü, kokulu, tozlu bir ortamda bulunabilirler. Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Gıda mühendislerinin kamu sektöründe; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve belediyelerde çalışma olanakları vardır. Özel sektörde;   gıdayla   ilgili   işletmelerde,   proje mühendisi,   işletme   mühendisi,  yatırım  uzmanı, danışman ve kalite uzmanı olarak görev alabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen, çeşitli üniversitelerin "Gıda Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Matematik, Fizik, Kimya, Gıda Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim, Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, Madde ve Enerji Dengesi, Gıda Mühendisliğinin Temel İşlemleri, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda İşleme, Gıda Mühendisliği Matematiği,  Gıda İşleme Laboratuarı, Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Uygulamalı Kinetik ve Gıda Mühendisliği, Fabrika Tasarımı vb. dersleri alırlar. Eğitim sırasında besin işletmelerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME

 

Gıda mühendisleri, "Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi" alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler.
BENZER MESLEKLER: Kimya mühendisliği, ziraat mühendisliği.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
-         Meslek eğitimi süresince, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kredi ve burslardan faydalanabilirler.
-    Eğitim sonrasında, kamu kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmetler ücret alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalıştıkları yerin ve yaptıkları işin özelliğine göre değişen miktarlarda ücret alırlar.
 
ECZACI
TANIM

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili    araştırmalar yapan kişidir. 

GÖREVLER

      -   Reçetede yer alan hazır ilaçları hastaya verir,
-   
İlaçların kullanımı hakkında müşteriyi bilgilendirir,
-   
Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
-   
Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
-  
Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerinin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
-   Laboratuarda araştırma çalışmaları yapar.

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

      -    İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,
-    İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Eczacı olmak isteyenlerin;
-   
Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
-   
Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
-   
Sorumluluk duygusu yüksek,
-   
Dikkatli, tertipli ve düzenli,
-    İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan

kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczacılar, genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Ortam çok temiz, biraz ilaç kokuludur. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları işyerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Eczacılar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, çeşitli laboratuarlarda (hastane veya özel), ilaç endüstrisinde (fabrika veya depo), kalite kontrol birimlerinde, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eczacılık fakültelerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu fakültelere girmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Anatomi, Biyoistatistik, Fizyoloji, Patoloji, Besin Analizi, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Farmakoloji, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Eczacılık Mevzuatı, Tıbbi İlk Yardım derslerini alırlar. 

MESLEKTE İLERLEME

Akademik kariyer yapabilirler. Yüksek lisans yaptıkları takdirde uzman eczacı olurlar. Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler. Kendi işletmesini kuranlar (eczane, ecza deposu, ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyütebilirler.BENZER MESLEKLER: Farmakologluk, kimyagerlik.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

     -    Meslek eğitimi süresince koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.
-    Eğitim sonrasında, kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler. Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.

 

MÜFETTİŞ (İDARİ)

TANIM

Kamu ve özel kuruluşlarda iş ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetleyen kişidir.

GÖREVLER

Müfettişler, görev alanları itibarı ile iki türlüdür. İdari müfettişler, kurumların idari ve mali nitelikteki işlemlerini incelerken, milli eğitim müfettişleri, sağlık bakanlığı müfettişleri gibi müfettişler de, kurumların asli işlevleri ile ilgili konularda denetim yapmaktadırlar. İdari müfettişlerin yaptıkları görevler aşağıda sıralanmaktadır.

-   Merkez ve taşra teşkilatlarında teşkilatı ilgilendiren konularda kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder,
-   Teftiş sırasında tespit ettiği her türlü suç unsuru olabilecek usulsüzlükleri yetkililere bildirir,
-   İlgililer hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar,
-   Her teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda eleştiri, düşünce ve önerilerini rapor halinde gerekçeleri ile birlikte hazırlar ve ilgililere verir,
-   İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi için alınması gerekli tedbirleri yetkililere bildirir.

KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR

-   Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
-   Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Müfettiş olmak isteyenlerin;

-   Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
-   Derinliğine araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan,
-   Değişikliği ve seyahati seven, kararlı ve dürüst,
-   Temsil yeteneğine sahip, kendini yetiştirmeye ve geliştirmeye istekli,
-   Gizlilik prensibine bağlı, sır saklayabilen,
-   Etki altında kalmayan ve tarafsız

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Müfettişler genelde kapalı ortamda çalışırlar. Görevleri nedeniyle sürekli değişik ortamlarda inceleme ve araştırma yaparlar. Sık sık seyahat ederler. Görev yaparken değişik unvanlardaki personel ile iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu kurumları bünyesinde kurulmuş bulunan denetim birimlerinin faaliyet alanının genişlemesi ve özel kuruluşların denetim birimleri oluşturmaya başlamasıyla birlikte görev alanı genişleyen bir meslektir. Kamu kuruluşlarında, özel kurum ve kuruluşlarda, bankalarda görev yaparlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin temel eğitimi, üniversitelerin, siyasal bilgiler, hukuk, işletme ve iktisat fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ekonomi, işletme, maliye ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir. Kurumlar, ihtiyaç duydukları takdirde, müfettiş yardımcılığı sınavı yapar ve kazananları müfettiş yardımcısı olarak göreve başlatırlar. Genellikle üç yıllık müfettiş yardımcılığından sonra müfettiş olunur.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır. Temel eğitimde; Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme gibi konularda eğitim alırlar. Daha sonra hizmet-içi eğitimde ise çalıştığı kurumun işleyişi, bağlı olduğu yasalar, denetim yöntemleri, hukuk, muhasebe konuları deneyimli müfettişlerin denetiminde verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek mensupları; baş müfettişlik, teftiş kurulu başkanlığı ve üst düzey yöneticilik görevlerine yükselebilirler.BENZER MESLEKLER: Vergi kontrolörlüğü.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-   Meslek eğitimi süresince, durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
-   Eğitim sonrasında Devlet Memurları Kanununa göre veya kadro karşılığı sözleşmeli olarak sözleşme ücreti alırlar. Ayrıca, görev yeri dışındaki görevlendirilmelerinde Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk alırlar.

 

 

SOSYOLOG
TANIM

İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.

GÖREVLER

-         Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,
-        
Edinilen verileri ve sonuçları, değerlendirir ve yorumlar,
-        
Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunur,
-         Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

-         Görüşme ve anket formları, tarihi belgeler, toplumsal olaylar ve sosyal kurumlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemelerin yer aldığı basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları gibi dokümanlar,
-         İstatistik tabloları ve çeşitli büro malzemeleri ile hesap makinesi, bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sosyolog olmak isteyenlerin;

-         Üst düzeyde akademik yetenek düzeyine,
-        
Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip,
-        
Toplumsal olaylara meraklı,
-        
Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, gözlemci,
-        
Olaylar arasında bağlantılar kurabilen,
-         Başkaları ile iyi iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların değerlendirmesini ise büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar ortamında  değerlendirirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler.  Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Sosyologların iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat ve fen-edebiyat fakülteleri "Sosyoloji" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitimi 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra ; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye’nin Toplumsal  yapısı, Aile Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları, Kent Sosyolojisi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları, Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri gibi temel dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME
-     Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde akademik kariyer yapmak isterlerse, araştırma görevlisi olarak göreve başlayabilir, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
-    Sosyologlar, genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji veya sosyometri alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık verebilirler. Aile, suçluluk, nüfus bilimi, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimi, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk  sosyolojisi gibi konularda uzmanlaşabilirler.
-    Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzman, danışman ve araştırmacı kadrolarında veya yönetici kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER: Sosyal psikologluk, sosyal antropologluk, sosyal çalışmacılık.                          


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
-     Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu vb.)
-    Fen-edebiyat ve edebiyat fakülteleri sosyoloji bölümü mezunları işe  başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, Devlet Memurları Kanunu'na dayanılarak hükümet tarafından belirlenen ücreti (asgari ücretin yaklaşık iki katı), özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin yaklaşık üç katı ücreti alabilmektedirler. Uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

 

 

HAKİM (YARGIÇ)
TANIM
Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara  ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen,vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.
GÖREVLER
-      Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,
-    Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,
-    Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,
-    Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.
KULLANILAN  MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR
-         Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar,  
-         Resmi mühürler ve kaşeler,
-    Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.
  
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hakim (yargıç) olmak isteyenlerin;
-     Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,
-     İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
-     Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
-     Sabırlı ve anlayışlı,
-     Tarafsız karar verebilen
-     Sorumluluk sahibi,
-     Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
kimseler olmaları gerekir.
  
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hakimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hakimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hakimler için atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz  konusudur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hakimler çalışırken  meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay,  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra-Sulh Ceza   Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Hakimler adli yargı veya idari yargı hakimi olarak iki genel gruba ayrılırlar. Adli yargı hakimi olabilmek için hukuk fakültelerini, idari yargı hakimi olabilmek için hukuk veya hukuk derslerine programlarında yer veren siyasal bilimler ve idari bilimler gibi fakültelerin iktisat, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi bölümlerinden birini bitirmek gereklidir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)’’ türünde puan almak gerekmektedir. Mezuniyetten sonra, Adalet Bakanlığınca açılan "Hakimlik" sınavında başarılı olmak ve sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
-     Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler okutulmaktadır.
-   İdari bilimler fakültelerinde ise Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir.
-   Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde kurslar verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.
  
MESLEKTE İLERLEME
-       10 yıl hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar 1'inci sınıf  hakimliğe atanırlar.
-    Adalet yüksek okullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.
BENZER MESLEKLER: Avukatlık, savcılık, noterlik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !